header bgaktivna spolocnost michala horskeho nadpis

PhDr. Michal Horský (1943-2018) pamiatkar , publicita, politik a politológ. Výkonný redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov 68. V období normalizácie pamiatkar. V rokoch 1990-92 člen Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V  roku 1992 spoluzakladateľ Trnavskej univerzity a jej katedry politológie. Od roku 2000 aktívny politický analytik. Táto stránka je venovaná odkazu PhDr. Michala Horského a obsahuje dobročinné aktivity, realizované na jeho počesť.

 

Odkaz Sv. Karla Boromejského podporila aj Dobročinná spoločnosť Dr. Michala Horského

Carolo Buon Romei – Borromäo. Priezvisko rodu , ktorého členom bol kardinál a arcibiskup diecézy Miláno, Carlo Borromeo (1538–1584) Karol Boromejský. Pochádzal so starobylého rímskeho rodu ktorý sa bankovou činnosťou prepracoval medzi elitu. Karlov otec vybudoval svoju rezidenciu na Lago Maggiore, Karolov strýko rímsky pápež ho vymenoval za kardinála a svojho papežského tajomníka už vo veku 25 rokov.

Karol Boromejský svojej rodine robil česť. Vlastným príkladom totiž viedol  církevních  hodnostárov a bol vzorom pre všetkých biskupov. Udržal katolícku cirkev vzdialenú od švajčiarskych reformních snáh, zakladal  kňazské semináre , staral sa výchovu kňazov a reformoval cirkev. Svoju Milánsku diecézu vybudoval veľmi vzorne metodou  sústavnej kanonickej vizitácie. Prítomnosť arcibiskupa vo farnostiach pôsobila veľmi blahodarne. Oslobodil svoju diecézu  od ducha nestriedmych veľkonočných karnevalov, a osobne bosý viedol procesie veriacich v čase morovej epidémie. Takto ho zobrazuje aj vitráž korunovačnej katedrály uhorských kráľov. Preto bol vyhlásený za svätého. Kult arcibiskupa Karola Boromejského trvá dodnes, jeho meno nesie nielen Karlskirche vo Viedni, ale aj rehoľa Milosrdných sestier blahoslaveného Karla Boromejského. V našich zemepisných šírkach sa rehoľa sestier preslávila svojou špitálnou charizmou , vedením mnohých charitních domov a doopatrovaním prezidenta Československej republiky a Českej republiky  Václava Havla.  Rehoľu sestier Karola Boromejského sme zmluvne našou Dobročinnou spoločnosťou právom podporili v roku 2021 jako inak, aj v časoch pandémie.

Mladí fotografi podporení

Mladí fotografi podporení

21. august 1968 - dielo fotografa Ladislava Bielika a odkaz PhDr. Michala Horského stále platný a aktuálny.


25. 8. 2021 Bratislava

Za prínos a celoživotné dielo Ladislava Bielika, slovenského fotografa, Dobročinná spoločnosť PhDr. Michala Horského pripravila v spolupráci s donormi v auguste 2021 dobrodenie na podporu mladej generácie fotografov a umelcov, vzdelávaných na Umeleckej priemyselnej škole v Leviciach, ktorá nesie meno Ladislava Bielika. Jeho fotografické dielo vyjadruje aj v rokoch 1968-1989 nepublikovateľnú verejnú mienku. Dobrodenie prijala pre svojich žiakov riaditeľka školy pani Pukšová s manželom.

Pre demokratickú tradíciu našej krajiny je potrebné pripomínať v slovenskej spoločnosti sovietsku okupáciu a „tzv. bratskú pomoc“. Geopolitické udalosti, ktoré sa odohrali 21 Augusta 1968, boli v protiklade s demokraticky prejavovanou vôľou občanov.

Občanom udalosti najviac pripomína dielo slovenského fotografa Ladislava Bielika, a novinárom-strážcom demokracie, udalosti stelesňuje a príklad dáva publicistická a mediálna činnosť vtedajších opozičných síl, časopis Echo bratislavských vysokoškolákov.

Ako postupovali 21 augusta slovenskí strážcovia demokracie - novinári a publicisti? Krátko po 21. auguste 1968 časopis Echo slovenských vysokoškolákov presiahol rámec vysokej školy a nadobudol celoslovenský význam. Jeho dve augustové vydania s „vtipným“ názvom Echo okupovaných vysokoškolákov a Echo „oslobodených“ vysokoškolákov sa , jako inak, okamžite stali predmetom nedemokratického prenasledovania opozície, zásahov cenzora. Tieto významné vydania vydali na rotaprinte Michal Horský s Martinom Bútorom, Autori presne vedeli, vysvetlili a cez médium už vtedy odkázali vtedajšiemu vedeniu národa, čo dejiny dnes potvrdili: „Vážení súdruhovia Novomeský a Husák, ste živou históriou tohto národa. Je naozaj tragédiou, že ste to práve Vy, ktorí sú pod sovietskymi bodákmi prinútení robiť stále väčšie a väčšie kompromisy, ak svojím menom budete maskovať sovietsky veľmocenský imperializmus a urobíte neúnosné politické kompromisy, pre národ to nebude znamenať iba bežný - i keď osudový omyl jednej garnitúry.“

Kláštorisko hosťuje súťaž PhDr. Michala Horského

Kláštorisko hosťuje súťaž PhDr. Michala Horského

Kláštorisko 10. 7. 2021

V spolupráci s občianskym združením Kláštorisko, o.z., a organizáciou Strom života, ktorá slávi v roku 2021 svoje 35 jubileum, Dobročinná spoločnosť Michala Horského v Archeoparku Kláštora Rádu Kartuziánov iniciovala 10.07.2021 Pamiatkársku súťaž o Cenu PhDr. Michala Horského, slovenského historika a politológa celosovenského významu. K Slovenskému raju sa viaže cez Rehoľu Kartuziánov vývoj Európskych dejín, a s ním spojený rozvoj gotického umenia, dejin písma a školstva, remeselnej výroby  v čase rannej gotiky 10-12 st.n.l,  svoju pobočku mali Kartuziáni  aj v Červenom Kláštore v Pieninách, ale najcennejší je príspevok Kartuziánov k rozvoju  kresťanských hodnôt, a to v teréne, ktorý mohol pripomínať Kartúzske pohorie-výbežky Álp, pohorie Apeniny, alebo Pieniny. Kartuziáni boli založení odkazom Sv. brata Bruna, riaditeľa školy v Kolínskej katedrále, a aj pričinením Sv. Huga z Avignonu - biskupa z Grenóblu. Podporu Kartuziánom prejavovali anglické, španielske, francúzske a talianske panovnícke rodiny, a územie rakúsko-uhorskej monarchie, horného Uhorska, naše Slovensko sa tak formovalo ako súčasť západoeurópskej kultúry. Kartuziánsky Rád sa do dnešných dní zachoval živý, aj v USA, Veľkej Británii a Nemecku. Rehoľníci plnili katolícke sľuby chudoby a poslušnosti, ale aj mlčanlivosti, preto sa vyjadrovali najmä architektúrou. V dnešnom ponímaní by bolo možné zaradiť ich k architektonickým minimalistom. Vychádzajúc z kartuziánskej koncepcie stavieb a architektúry napríklad Bavorsko v Mníchove postavilo olympijské mestečko. 

Michal Horský pre Liptovské múzeum v Ružomberku

Michal Horský pre Liptovské múzeum v Ružomberku

Ružomberok 29. 6. 2021

Dňa 29. 6. 2021 sa do areálu donorskej spoločnosti ustanovili pracovníci Liptovského múzea, ktorí priamo exponáty reštaurujú a obnovujú. Nie, milí čitatelia, nie ste na stránke Obnova ,s.r.o., čítate príspevok, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť histórie Slovenska. Dobročinný transport, vykonaný na počesť slovenského historika a politológa PhDr. Michala Horského priniesol materiál pre kmeňových odborných špecialistov múzea, a pracovníkov technického zázemia.Na tomto mieste ďakujeme donorom a organizátorom, ktorí sa na tejto dobročinnosti v prospech histórie a kultury podielali. A aké historické stavby spravuje Liptovské muzeum pre slovenskú spoločnosť ? Hrad Likavka, kráľovský hrad spájaný s rodmi Hunyady , Illésházy a Thököly, gotický kostol vš. Svätých z 13 storočia, rímsko-keltské fortifikačné objekty , skanzen v Pribyline s goticko-rnesančným kaštielom z Parížovec rodiny Parížovcov- poľovnícky kaštiel Mateja a Jána Korvína.

Iniciatíva občanov môže smerovať pamiatkárom na Oravský hrad

Iniciatíva občanov môže smerovať pamiatkárom na Oravský hrad

Oravský podzámok, 29. 6. 2021

Naša identita začína poznaním histórie. Posilňuje hodnotový svet človeka, aby sa zorientoval v otázke vlastnej identity a hodnoty svojho človečenstva. Dobročinná spoločnosť podporuje aktivity univerzít a aj aktivity štátnych kultúrnych ustanovizní, ktoré dokumenty a exponáty o histórii uchovávajú a verejnosti prezentujú. Aj preto k pamiatke PhDr.Michala Horského dňa  29. 6. 2021 pri blížiacom sa 78. jubileu narodenia dňa 1. 7. 1943, v spolupráci s donorskými organizáciami Dobročinná spoločnosť zorganizovala dobročinné transporty na podporu Oravského múzea v Oravskom podzámku a pre Oravský hrad a Liptovské muzeum v Ružomberku. Pamiatkári a muzeológovia využijú príspevok, aby slovenská spoločnosť mohla nahliadať do svojej histórie a toto poznanie viedlo k orietnácii v hodnotách.

Nemusí mať za následok iba zlepšenie medzigeneračnej súdržnosti v spoločnosti. Pre mnohých uchovávajú múzeá a archívy aj poznatky z rodinnej histórie. Výchovu vyžadujúci študenti môžu stopovať súvislosti medzi rodinnou históriou a históriou svojho mesta, obce predkov, a dějiny štátu, a v tomto kontexte vnímať aj dejinné udalosti.