header bgaktivna spolocnost michala horskeho nadpis

PhDr. Michal Horský (1943-2018) pamiatkar, publicita, politik a politológ. Výkonný redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov 68. V období normalizácie pamiatkar. V rokoch 1990-92 člen Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V roku 1992 spoluzakladateľ Trnavskej univerzity a jej katedry politológie. Od roku 2000 aktívny politický analytik. Táto stránka je venovaná odkazu PhDr. Michala Horského a obsahuje dobročinné aktivity, realizované na jeho počesť a príspevky k historickým témam, ktoré je dobré nájsť aj online.

 

Ostrov Malta a r.-k. Rád svätého Jána z Jeruzaléma z Rodosu a Malty

Ostrov Malta a r.-k. Rád svätého Jána z Jeruzaléma z Rodosu a Malty

1. Prvá skupina bratov, ktorá založila Rád svätého Jána, sa zrodila v elektrizujúcej atmosfére náboženského zápalu kresťanských križiackych výprav. Šľachtici sa sformovali sa do úzkeho bratstva, podriadili sa konkrétnym pravidlám, a sľúbili, že zostanú verní svojmu poslaniu a prísahe. Pritom sa súčasťou celej organizácie stali aj prví rytieri. Keďže rehoľní bratia boli „vlastnení“ svojou organizáciou, spolubratia odovzdali všetok svoj majetok spolu so svojimi životmi svojmu Rádu. Celková inštitúcia ako hierarchická organizácia mala preto nad svojimi členmi absolútnu kontrolu. Muži ovládali inštitúciu, ktorá bola relatívne odrezaná od širšej spoločnosti, aby viedli spolu ‚uzavretý‘ a formálne riadený život“.

2. Bratia sa preto rozhodli, zbaviť sa svojich bývalých povinností a úloh, vyplývajúcich z ich pôvodu a z postavenia, odpútať sa od svojich rodinných a priateľských zväzkov, aby prevzali identitu svojho Rádu. Rád sa uprostred vysoko všedného prostredia utiahol na duchovný „ostrov“. Tento spôsob ich života vyvíjal v čase. Spôsoby správania čoraz viac napodobňovali spôsoby správania sa bohatých elít v Európe; Priateľské zväzky a spojenia čoraz viac poznačovali každodenný život a spojenia s vonkajším svetom na všetkých úrovniach sa stali normou. Keď bratia presúvali svoje sídlo z jednej krajiny do druhej, preberali kultúrne črty od tých národov, s ktorými boli v kontakte. Začali sa čoraz viac považovať za elitnú skupinu, vzdialenú od skromných začiatkov špitálneho bratstva Maltézskych Rytierov. Vďaka dvojitému poslaniu, bratia cestovali na všetky miesta, kde boli potrebné ich vojenské služby, a tento proces cestovania poznačil štruktúru, mentalitu a spôsob ich života. Jedným zo spôsobov, prečo si zachovali koncept „duchovného ostrova“, bol lokalita Collacchio na ostrove Malta. Prvok čiastočného odlúčenia (izolácie), ktorý bol prítomný v ich sídle na ostrove Rodos, v ich sídle na ostrove Malta vyprchal. Paradoxne, sťahovanie Rádu po ostrovoch a to, že stratili Rodos, spôsobil, že Rád sa napokon zbavil svojej „sebaizolačnej“ mentality. Keď rytieri svätého Jána dorazili na Maltu, presťahovali sa do Birgu, aby žili v oblasti vnútorného prístavu, aby mohli byť blízko svojej lodnej flotily. Presťahovali sa do konkrétnej oblasti v Birgu, ktorá sa stala známou ako Collachio. Na Malte sledovali rovnaký postup, ako na Rodose, kde mali vlastnú súkromnú zónu, ale v Birgu nebolo možné mať exkluzívny (súkromný) prístup do Collachia. Mestečko s obmedzeným priestorom muselo ubytovať rytierov a rytieri museli ubytovať svojich spolubratov, familiárov a mnohých obyvateľov z Rodosu, ktorí rytierov nasledovali až na Maltu. V tejto oblasti Collachio si rytieri postavili svoje ubytovne, Auberge of France a Auberge of England, ktoré sú stále neporušené.

5. Rozhodnutie založiť Collacchio bolo prijaté počas generálnej kapituly Rádu v roku 1533, ako snaha o vytvorenie stability prostredníctvom návratu k bývalým a formálnejším náboženským a spoločenským normám. Zatiaľ čo múr , ktorý rytieri plánovali, nebol nikdy postavený, mestská časť Collacchio bola vyznačená kamennými značkami, čím sa mesto rozdelilo na dve zóny.

6. Zvýšeným a trvalým príspevkom špitálnych bratov sa mal ostrov Malta premeniť z vyprahnutej a nezastavanej krajiny na super opevnenú, architektonicky skrášlenú a čoraz modernejšiu spoločnosť; Tento vývoj ovplyvnil aj populáciu obyvateľstva na ostrove. Jedno svedectvo o tejto prebiehajúcej sociálnej zmene poskytol aj inkvizítor Martino Alfieri v roku 1632, ktorý poznamenal, že okrem toho, že demografia stúpla a dosiahla počet cca 55 000 obyvateľov, miestni ľudia, ktorí boli šikovní, statoční a schopní námorníci a bojovníci, ktorí v minulosti žili v jaskyniach, sa v tom čase už mali lepšie, teda vlastnili už pohodlné a dobre postavené domy.

7. Interakcia medzi pôvodnými obyvateľmi a špitálnymi bratmi Rádu Sv. Jána nabrala na význame, keď sa Maltézsky Rád usadil v novo stavanom meste Valletta. Po 36 rokoch váhania, prostredníctvom veľmajstra Pietra del Monte, Rád zverejnil vyhlásenie: „ Nakoniec som sa rozhodol usadiť sa na Malte“ Túto skutočnosť komunikoval nástupca veľmajstra Jeana de Valette, a jednoducho sa presťahoval do napoly dokončeného nového mesta Valetta, ktoré navrhol Francesco Laparelli na hore Sciberras. Touto akciou z 18. marca 1571 veľmajster Pietro del Monte (lat. Petrus Montius; 1457–1509 ) primäl svojich rytierov, aby sa presťahovali a osídlili Vallettu ( mesto vo výstavbe), čím zahnali zvyšky nostalgie po ich domove na Rodose a namiesto toho sa pozerali do budúcnosti. Špitálnici jednoducho opustili mestskú časť Collacchio

9. Collacchio predstavovalo zásadné polovičné odlúčenie od vonkajšieho sveta, takže rozhodnutie tohto druhu malo dôsledky. Rytieri sa viac sa začali stýkať s miestnymi obyvateľmi, osvojili si miestne zvyklosti a postoje, vrátane všednosti a rozhodne menej náboženskosti. Rehoľné sľuby mali stále zložené, ale ich

dodržiavanie sa stalo náročnejšie. V roku 1668 inkvizítor Angelo Ranuzzi spozoroval, že rehoľní bratia-rytieri mali tendenciu, zriaďovať si dom, kde sa im zachce – keďže na Malte nežili v ústraní kláštora. Toto

inkvizítor považoval za nevhodné u osôb, ktoré zložili rehoľné sľuby. Vyjadril sa ale, že sa mu uľavilo,pretože v čase, keď podával o špitálnych bratoch správy, sa slobodomyseľné postoje špitálnych bratov trochu zmiernili, a z predchádzajúcej extravagancie ostalo prevažne „il lusso della tavola“ (obžerstvo).

10. Rehoľní bratia však aj naďalej údajne mali prejavovať bezbožne a svetsky. V osemnástom storočí Camillo Spreti opísal vzhľad, spôsoby a charakter Malťanov. Pôvodní Malťania, tvrdil, boli škaredí a tmaví, ženy krásne, ale príliš chamtivé po tovare a peniazoch. Spreti dal niekoľko solídnych rád mladým, neskúseným spolubratom pri ich prvom príchode na Maltu. Tí z nich, ktorí boli nezasvätení do miestnej kultúry, dostali varovanie, aby si dávali pozor, aby sa nestali obeťou maltských žien, pretože vzhľadom na geografickú polohu Malty v horľavej zóne „všetci ľudia, najmä ženy, sú horlivej a svojvoľnej povahy“.

11. Je pochopiteľné, prečo niektorí rytieri neboli schopní odolať smrteľne fyzickej príťažlivosti, keď vezmeme do úvahy, že to boli slobodní muži, odlúčení od svojej rodiny a vzdialení od svojho rodného domova a známych. Okrem fyzického pokušenia, niekoľkí rytieri vydržali aj náboženské pokušenia a niektorí podľahli, rovnako, ako i miestni. Rád bol katolíckou inštitúciou a bol povinný postaviť sa proti akejkoľvek heréze, ktorá ohrozovala učenie rímskokatolíckej cirkvi. Úzke kontakty s kontinentom však uľahčili prenikanie nového náboženského učenia medzi spolubratov aj na Malte. Luteránske a heretické praktiky odhalil Inkvizítorský úrad, keďže ich prijali niektorí členovia Rádu a aj niektorí miestni obyvatelia najmä tí v Birgu.

12. Existovali obavy, že toto učenie by spochybnilo dlhoročné katolícke presvedčenie mnohých obyvateľov na ostrove Malta. V správe pápežovi Gregorovi XV. (1621 – 1623) boli Malťania opísaní ako „populi divotissimi“, hoci to isté nemožno povedať o rytieroch, u ktorých bolo pozorované „e piacesse Dio che così si potesse dire dei Cavalieri“.

13. Takéto úvahy samozrejme, nenaznačujú, že Malta bola jednoducho miestom pre prostitúciu a iné rozptýlenie, aj keď archívy inkvizície na Malte dosvedčujú prítomnosť mnohých ľudí, ktorí neviedli riadny pravidelný život podľa formálnych noriem a očakávaní tej doby.

14. Malta skutočne zažila aktívny rozvoj. Ostrov mal mnoho opevnení, keďže Rád vybudoval val obranných stavieb. Ostrov bol tiež skrášlený mnohými budovami, ktoré odzrkadľovali architektonický vývoj kontinentálnej Európy. Tieto inovácie zlepšili mestskú infraštruktúru ostrova, urobili z prístavnej oblasti malú konglomeráciu, esteticky atraktívnu a navrhnutú miestnymi a zahraničnými architektmi, vytvorili sa pracovné miesta pre remeselníkov, staviteľov a capo mastri. Tento stavebný boom odzrkadľoval potrebu Johanitov, vybudovať pevnosti, z dôvodu dlhotrvajúceho pretrvávajúceho strachu. Členovia Rádu aj miestni obyvatelia žili v permanentom strachu pred vpádom Osmanov. Keď strach z očakávanej invázie dosiahol vysoký stupeň, systém prešiel do „realertizácie“ a celá vojnová mašinéria nastúpila do režimu bojových staníc. Výsledkom bola erupcia takmer šialeného stavu, ktorý najlepšie ilustruje odolávanie invázii vojsk tureckého vládcu Sulejmana v čase pred rokom 1565.

15. Vojensky neaktívne osoby boli poslané do zahraničia. Rytieri zmodernizovali opevnenia, zvýšili sa bezpečnostné oparenia a ďalší rytieri z celej Európy boli povolaní na Maltu. Život na Malte bol spojený s touto permanentnou základnou životnou úzkosťou, a bol opísaný rôznymi kronikármi tej doby, ktorí opisovali útoky, či už skutočné alebo očakávané, a spôsoby, akými miestni obyvatelia a ich vládcovia čelili týmto hrozbám.

16. Silný pocit naliehavosti cítiť aj z rozprávania kanonika Giovanniho Pietra Francesca Agius De Soldanisa zo sesterského ostrova Gozo vedľa Malty. Vo svojom rukopise o histórii uvádza: „Počas tohto roku [1743] bol do vojnového arzenálu pridaný nový vynález, z ostrova Gozo ... je veľmi efektívny a lacný. Všetky morské pláže, kde by nepriateľ mohlo s flotilou pristáť, sú vybavené týmto novým vynálezom , delami (tzv. fougasses). Tento vynález doplnil už existujúce reťaze, ktorými sa zamykajú naše prístavy od roku 1715, a aj iné streľné zbrane v arzenáli Rádu komplikovali nepriateľovi vpád.

17. Neoddeliteľnou súčasťou každodenného života bola vojenská angažovanosť. Ďalšia starosť, ktorá podnietila Rád vybudovať občianske budovy, bolo, že rytieri potrebovali držať krok s kontinentálnym vkusom v architektúre. Tieto budovy predstavovali pre verejnosť to, že mesto Valletta má rovnaký kultúrny status, ako akéhokoľvek iné európske mesto. Rád vynaložil veľa úsilia na výstavbu budov, a uprednostnil najnovšie aktuálne architektonické štýly. Nemecký jezuitský učenec otec Athanasius Kircher vyzdvihol majestátnosť Valletty vo výpovedi očitých svedkov, o svojom pobyte v rokoch 1637–8. Kircher poznamenal, že hoci je mesto Valetta malé, predsa len je „jednou z najväčších pevností Európy“ a „nie je horšie, ako každé iné vznešené mesto, čo do majestátnosti budov, šírky ulíc, kúzla palácov, nádhery kostolov, rozmanitosti národov, dôstojnosti celého sveta a hojnosti tovaru.

18. Ďalší očitý svedok, vojvoda Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Luneburg, sa zastavil na Malte v roku 1663, keď cestoval na Sicíliu. Keď prišiel na breh, našiel si ubytovanie vo Vallette v hosteli „la pucelle d’Orleans“, ktorý vedie francúz, a nachádza sa v Strada Reale, na hlavnomu ťahu mesta. Návštevník si všimol, že neďaleko stál honosný palác Spinola.

19. Po prehliadke mesta a jeho opevnenia pokračoval Albrecht smerom na vidiek. Zistil, že domy sú elegantné a podobné iným malým osadám na Malte; Valetta mu pripadala skôr ako mesto než dedina.

20. Celkový dojem, ktorý cudzinci mali, bol taký, že Malta ponúka relatívne pohodlný život; ďaleko od izolovaného stojatého mora, uprostred ničoho -ktoré panovalo v období spred tridsiatych rokov 16. storočia. Benátčan Giacomo Capello vo svojich pozorovaniach z roku 1716 tiež opísal príjemnú maltézsku architektúru. Všimol si, že Valletta mala pekné domy a rovné ulice, ktoré viedli hore a dole. Odkazoval na zvlnený terén, na ktorom bolo mesto postavené. Všimol si, že vidiečania kedysi žili v jaskyniach, ale teraz žili v domoch, postavených z bledo sfarbeného kameňa (vápenca globigerina), ktorý bol mäkký a dal sa rezať.

21. Takéto pozorovania k budovám v mestských a vidieckych oblastiach naznačujú , že sa všeobecne využívali pevné obydlia a relatívny komfort mali všetky sociálne vrstvy, keďže domy poskytovali ochranu pri meniacich sa klimatických podmienkach. Architektúru vytvoril medzinárodný kontingent architektov a stavebných inžinierov, tí prispeli k spojeniu vojenskej a civilnej architektúry, ktorá vznikla počas 268 rokov pobytu Rádu na Malte. Vďaka ich práci sa Malta stala centrom renesancie, manierizmu a baroka a výkladnou skriňou toho najnovšieho vývoja v oblasti opevnenia a vybavenia zbraňami so strelným prachom. Mená ako Francesco Laparelli, Charles François de Mondion, Pietro Paolo Floriani a Girolamo a Vittorio Cassar ilustrujú, akého kalibru boli stavitelia, ktorí postavili ostrov.

22. Z jedného desaťročného finančného výkazu (1779 – 88) reprodukovaného rytierom Bosredon de Ransijat, tajomníkom Spoločnej pokladnice, získame predstavu o tom, ako Rád generoval financie a ako sa tým podporoval život na Malte.

23. Tieto ekonomické účty študoval William Henry Thornton a publikoval svoju správu v roku 1836.

24 Zdôraznil, že vláda generovala prostriedky z krajín ktoré patrili Rádu v celej kresťanskej Európe. Tie spravovali správcovia prostredníctvom 29 bánk alebo agentúr (ricette) tiahnucich sa od Lisabonu po Varšavu. Ďalšie príjmy mali rádoví bratia z Malty, zo spravovania pozemkového majetku rôznych nadácií a z prenájmu rôznych budov vo vlastníctve Rádu. Bohaté príjmy nahromadené zo zdrojov mimo Malty boli na ostrov privedené prostredníctvom zmeniek a finančných prostriedkov uložených v bankách. Táto operácia dala ministerstvu financií funkciu generálneho bankára, ktorého korešpondencia sa rozšírila po celej Európe.

25. Preto, hoci je Rád na malom ostrove, finančné styky Rádu s Európou ho neustále vystavovali finančnej a ekonomickej realite vonkajšieho sveta. Navyše, bratia Maltézskeho Rádu pochádzali z celého kontinentu a to so sebou prinieslo aj príslušné dôsledky. „Medzinárodný charakter Rádu svätého Jána a záštita, ktorú mal zo strany európskych vlád, obmedzovali rozsah trestných činov.

26. Tieto spojenia s kontinentom už nemali len ostrovný charakter a vystavili Malťanov a ich vládcov všetkému, čo sa v okolí udialo. To zasiahlo do spôsobu života ľudí, ktorí geograficky žili v odlúčenom prostredí, ale ktorí v skutočnosti do značnej miery mali interakciu s realitou, ktorá sa okolo nich odohrávala. De facto Malta a jej obyvatelia boli neoddeliteľnou súčasťou regiónu a úsek mora nestačil to aby boli prerušené každodenné kontakty medzi ostrovom a zvyškom euro-stredomorskej zóny. Námorné aktivity Rádu a korzárstvo –na Malte každodenný jav – nielenže poskytovali prácu na lodiach mnohým miestnym obyvateľom, ale ich aj vystavovali iným kultúram, náboženstvám, tradíciám, zvykom a rôznym praktikám, ktoré si často priniesli so sebou domov. Galéry Rádu (plachetnice doplnené o veslá) v čase od 11. Júla do 22. októbra 1651, môžu ilustrovať ľahkosť, s akou námorníci komunikovali s cudzincami, čím uľahčili zavedenie širokej škály „dovozu“ (samozrejme vrátane chorôb) do maltskej spoločnosti.

27. 11. júla odišli galéry z Malty do Augusty (na Sicíliu), kde sa pridali k pápežským galéram. Odtiaľ smerovala kombinovaná flotila do Gallipoli (Taliansko). Cesta pokračovala do Ziriga (v Chorvátsku) a keď sa dopočuli, že Benátčania zvíťazili nad Turkami ( počas vojny o Kandiu), a za predpokladu, že víťazi boli na súostroví, odišli na Milos. Na svojej ceste stretli tri turecké lode z Malvázie, dve zajali a zajali 12 tureckých členov posádky do otroctva. Jedným zo zajatcov bol veliteľ lode Morea. Prišli na Milos a na 1 deň sa tam zastavili, aby nabrali vodu a drevo. Keď benátska armáda táborila pri Standii (toto je ostrovček boha Dia, severne od Candie, moderný Heraklion), flotila tam bola skôr, než pokračovala na ostrov Santorini. Toto brúsenie po ostrovoch pokračovalo tri mesiace, pričom maltská posádka sa miešala s posádkou z iných plavidiel, ale aj s miestnymi obyvateľmi v rôznych krajinách, kde sa zastavili a vylodili. Tieto kontakty zanechali nezmazateľnú stopu na Malťanoch a špitálnych bratoch a to, čo nazbierali po ceste, priniesli na Maltu a prispeli k ďalšiemu ich multikultúrnemu a kozmopolitnému prostrediu. Kultúrne variácie boli samozrejme ešte znásobené moslimskými zajatcami, ktorých priviezli na Maltu a slúžili im, rytierom alebo maltézskym rodinám. V roku 1630 bol pápež informovaný, že Rád vlastní viac ako 3000 „schiavi infedeli“ (otrokov) a že ich používa na službu na galérach aj na iné potreby.

28. Na Malte šírili špitálni bratia svoje hodnoty a presvedčenie medzi miestnou komunitou, kde, ako sa zdá, našli vnímavé publikum. Nariekajúc nad otrasným stavom zbožnosti medzi katolíckymi národmi v Európe, cirkev na Malte pripisovala úroveň nevedomosti, poverčivosti a nemravnosti, v ktorej boli obyvatelia ponorení , aktivitám moslimských otrokov. Tieto vnímali ako majúce vplyv na slabšie skupiny komunity, ktoré identifikoval napr. jeden inkvizítor ako ženy a ‚jednoduchých ľudí‘.

29. Táto hrozba poverčivosti bola evidentne rozšírená, s každoročným prílevom moslimských otrokov, ktorý neustále rástol v dôsledku výprav Rádu sv. Jána proti Islamu. Títo moslimi mimokomunitárne infiltrovali miestnu sociálnu sieť a spôsobil zmätok medzi kresťanskými obyvateľmi Malty tým, že ich zaviedli do sféry veštenia, astrológie a iných praktík. Vplyv moslimskej prítomnosti bol značný, s číslami v tisíckach; v roku 1590 bolo na Malte už okolo 3000 moslimov.

30. Bolo by tiež nesprávne predpokladať, že ostrovný charakter odrádza cudzincov prísť na Maltu počas veľkých ciest alebo z iných dôvodov. Sláva Malty bola pravdepodobne spečatená víťazstvom nad Osmanmi po veľkom obliehaní Malty z roku 1565. Táto udalosť pevne pripojila ostrov Maltu k mape Európy a posilnila atraktívnosť Malty pre francúzskych, nemeckých, anglických, španielskych a talianskych návštevníkov, aby na vlastné oči videli hrdinskú ostrovnú pevnosť, ktorá porazila Sulejmanove vojská.

Tento obdiv bol zaznamenaný v mnohých dobových cestopisoch. Aj ďalší európania prišli na ostrov Malta pracovať. Umelci z rodov: Mattia Preti, Michelangela Merisi da Caravaggia a Antoine de Favray zdobili kostoly Rádu a kostoly miestnych veriacich, odovzdávali umenie v tom najlepšom a implementovali najnovší vývoj umeleckých vkusov a štýlov.

31. Divadlo bolo ďalšou kultúrnou aktivitou, ktorú podporila inaugurácia verejného divadla (Divadlo Manoel) vo Vallette v januári 1732. Bola to príležitosť predstaviť na Malte to, čo Bourdieu nazval kultúrou vysokého obočia: diela s medzinárodnou reputáciou si získali elitu. Javiskové reprezentácie zdôrazňovali čo bolo aktuálne v oblasti scénického umenia. Prítomnosť schopných hercov z Európy posilnila divadelnú kultúru v radoch špitálnych bratov, rytierov a sociálne privilegovaných obyvateľov.

34. Oslavy, na ktorých sa zúčastnilo celé obyvateľstvo, sa konali pri špeciálnych príležitostiach, ktoré spájali ostrov s európskymi štátmi a udržiavali miestnych obyvateľov v súlade s kontinentálnymi udalosťami. Keď bol zvolený pápež, Rád a biskup na Malte usporiadali prepracované náboženské a spoločenské slávnosti. Podobné slávnosti sa konali pri kráľovských sobášoch, korunováciách či štátnych pohreboch členov európskych kráľovských rodín. Život na ostrove Malta počas vlády Rádu svätého Jána prešiel zásadnou premenou. Špitálni bratia dokázali premeniť nedôležitý kamenistý ostrov na ostrov medzinárodne uznávaný a rešpektovaný. Dlhý pobyt Rádu na Malte mal nezmazateľný vplyv na miestnych obyvateľov od vyšších až po najnižšie vrstvy. Maltská fáza uľahčila Rádu vlastný postup, a síce od stredovekej mentality , ktorú mali ešte na Rodose , do raného novoveku. Malta sa stala mikrokozmom „Európy“, ktorý sa odzrkadlil v jej diplomatických intrigách, estetickom vkuse, spoločenských konvenciách a v politických prejavoch.

Z anglického originálu preložila: ® Mgr. Horská Svätoslava (Mgr. Horská je slovenská prekladateľka) Autor článku: George Cassar člen fakulty Univerzsity of Malta (George Cassar je professor na fakulte ITTC Maltskej univerzity. Je sociológom histórie ktorý sa zameriava na históriu a sociológiu vzdelávania).

Podobné články